top of page

תקנון האתר

תקנון תנאי שימוש באתר האינטרנט של על השפתיים, מבית ״מבטים״ מ.ע. 205569742

 

״מבטים״ (להלן: "על השפתיים") מקדמת בברכה את המשתמשים באתר.

תנאי השימוש באתר, מפורטים בזאת, ומומלץ כי תקראו תנאים אלו בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

1. השימוש באתר

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS) בהתאם להחלטות על השפתיים, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי על השפתיים בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר יעשו על אחריותך הבלעדית בלבד.

אתר האינטרנט של על השפתיים מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת ובכתב מעל השפתיים.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שנויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באתר האינטרנט של על השפתיים.

על השפתיים רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי על השפתיים בקשר לכך.

על השפתיים אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי על השפתיים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל על השפתיים או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, ועל השפתיים לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עוגמת נפש וכיוצא באלה שיגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין על השפתיים מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, ועל השפתיים לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. על השפתיים אף לא תהא אחראית להזמנות ו/או מוצרים שיסופקו ו/או ירכשו על ידך באמצעות ו/או על ידי האתרים המקושרים. מבלי לגרוע מהאמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - שיגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.

מובהר כי על השפתיים אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, מחירו וכיוצ"ב ועל השפתיים שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה, אם וככל שתבוצע, שמקורה בטעות כאמור.

על השפתיים שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. המחיר המחייב הינו המחיר המצוין באותה עת במחשבי על השפתיים.

אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של על השפתיים, פרט לשימוש המותר על פי חוק. כמו-כן, אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של על השפתיים או של צד ג' כלשהו. כמו-כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכיוצ"ב תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק. בנוסף, חל עליך איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכיוצ"ב.

לשימת לבך, על השפתיים שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

במידה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה, על ידי הערכאה השיפוטית.

 

 

בכל מקרה שעל השפתיים לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצד על השפתיים ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

 

 

2. חיוב ואספקה

המחירים באתר כוללים מע"מ, על פי דיני ישראל.

תעריפי המשלוח הם תעריפי חברת דואר ישראל.

 

 

על השפתיים איננה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

 

 

המוצרים יסופקו באמצעות חברת דואר ישראל, אלא אם כן צוין אחרת בהזמנה.

זמן האספקה המשוער - עד 21 ימי עבודה, תלוי בזמני חברת דואר ישראל.

 

איסוף עצמי - אפשר לאסוף את המוצרים ממחסני על השפתיים – רחוב צפרירים 22 בחיפה, לאחר קבלת הודעה בדוא"ל או בטלפון מצוות האתר שהמוצר נמצא וממתין לאיסוף.

 

משלוח באמצעות שליח - בתוך כשבעה ימי עסקים.

 

שעות הפעילות של כתב העת: ימים א-ה בין השעות 9:00 ל-17:00

(לא כולל ערבי חג, חגי ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק).

 

3. ביטול עסקה

א. ביטול עסקה על ידי הלקוח ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.

ב. הודעה על ביטול עסקה תימסר לעל השפתיים באחת מהדרכים הבאות

הודעה בכתב לטלפון שמספרו: 050-3137895

הודעה בכתב למייל: lipspoets@gmail.com

ג. בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. המוצר יוחזר להוצאה על חשבונה.

ד. בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף 3ג לעיל, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשעור שלא יעלה על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. המוצר יוחזר להוצאה על חשבון הלקוח.

ניתן להחזיר ספר במצב חדש, שלא נפתח, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכיוצא באלו, יחד עם כל נכס שהתקבל בעקבות עשיית העסקה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של על השפתיים לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז.

 

על השפתיים שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניותו מזמן לזמן מבלי שיהיה הצורך למסור על כך הודעה, מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.

bottom of page